آنزیمهای محدود کننده

Sac I

10 ریال

Rsa I

10 ریال

Mnl I

10 ریال

Mob II

10 ریال

Mbo I

10 ریال

Bcl I

10 ریال

Xho I

10 ریال

Xba I

10 ریال

Tag I

10 ریال

Sal I

10 ریال

Pst I

10 ریال

Not I

10 ریال

Nde I

10 ریال

Nco I

10 ریال

Hpa I

10 ریال

Kpn I

10 ریال

Hind III

10 ریال

Hind II

10 ریال

EcoR I

10 ریال

DraDra I

10 ریال

Hae III

10 ریال

Bgl II

10 ریال

Bgl I

10 ریال
« قبلی 1 2 بعدی »