محیط ها و محلول های کشت سلول

Trypsin 0.05%

1,000,000 ریال

Trypsin 0.25%

900,000 ریال

L-Glutamine 200 mM

1,100,000 ریال

Panserin 401

1,750,000 ریال

Panserin C6000

1,750,000 ریال

Panserin H8000

1,650,000 ریال

ITS Solution I

1,450,000 ریال

MEM NEAA

1,350,000 ریال

IMDM

1,450,000 ریال

kanamycin sulfate

9,000,000 ریال

Ham's F10 Medium

1,750,000 ریال

RPMI 1640

650,000 ریال

Lymphopan

10 ریال

(Trypsin Powder(1:250

13,500,000 ریال

Hepes Buffer IM

1,650,000 ریال

FBS Good,EU approved

1,720,000 ریال

FBS Good,EU approved

4,000,000 ریال
« قبلی 1 2 بعدی »