مواد بیولوژی مولکولی

PBS

10 ریال

Glycine

10 ریال

Glycerol

10 ریال

Tris-Hcl

10 ریال

Acrylamide

10 ریال

SDS

10 ریال

Tris base

10 ریال

TEMED

10 ریال

Hepes

10 ریال

Agarose

10 ریال